Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠮ᠂ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ; ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ; ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ; ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠠᠯᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠦᠨᠨᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠰᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠪᠴᠢ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠲᠤ ᠪᠡᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ᠂ ᠦᠭᠦᠶᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠡᠮ ᠲᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn