Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠵᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Creator ᠡᠦ ᠵᠢᠨ ᠹᠸᠩ
Keyword ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ  ᠮᠤᠵᠢ ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠵᠢᠨ; ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ
Abstract ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠤᠰᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠤᠤᠤᠯ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠦᠭᠦᠬᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠦᠰᠢᠯᠭᠡ ᠂ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn