Paper Information


Title ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ
Creator  ᠳᠤ᠋ • ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ
Keyword ᠤᠷᠳᠤᠰ; ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ;ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ
Abstract ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠪᠠᠳᠤ᠂ ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠠᠩᠵᠢᠳᠤᠷᠵᠢ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠩᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠯᠤᠷᠤᠢ᠌ᠰᠠᠩᠪᠤ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠠᠢ᠌ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠮᠨᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn