Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Creator ᠵᠠᠮᠰᠤ
Keyword 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ》;《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》; 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ》;《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ》
Abstract 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ》᠂《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷ ᠡ ᠵᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠡᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠠᠡᠢᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠪᠡ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠲᠠᠡᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠡᠢᠯᠠᠪᠠᠯ《 ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠪᠤᠯ 《 ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ》ᠭᠡᠬᠦ ᠫᠸᠷᠰ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠡᠢᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠌ ᠡ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ《 ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠩᠬᠢᠰ》 ᠮᠡᠳᠤ《 ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠨᠢ《ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠨ《ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ《ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠦᠩᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn