Paper Information


Title ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ 《ᠦᠴᠦᠨ》᠋ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢ᠋ᠮ᠋ᠦ
Creator ᠤᠶᠤᠩᠭ᠋ᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ;ᠦᠴᠦᠨ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠠ
Abstract 《ᠦᠴᠦᠨ》ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 2006 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠳᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠳ᠋ᠠᠯ ᠡᠴᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠵᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠱᠠᠳᠤ(1949-1979)᠂ ᠦᠷᠨᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠤ(1980-2000) ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠳᠤ(2001-ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ) ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn