Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠤ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤ ᠴᠦᠨ ᠰᠢᠶᠡᠩ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ; ᠡᠷᠡᠬᠦᠤ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ; ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠯᠯᠠᠬᠤ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠡ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠤᠪᠤᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠡᠬᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ《ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ》᠂《 ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠵᠠ》᠂《 ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ》᠂《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠵᠠ》᠂《ᠲᠤᠯᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠵᠠ》᠂《ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ》᠂《ᠲᠤᠩᠷᠤᠪᠷᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠵᠤᠢᠯ》ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠤ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠡ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn