Paper Information


Title ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦ ᠵᠢᠨ《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ》 ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ᠂ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ; ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠣᠨᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ》ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠦᠮ ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ — ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠨᠣᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠢᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯ ᠪᠠ ᠣᠨᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠵᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠪᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠷᠪᠢᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn