Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ᠂ ᠰᠡᠳᠤᠪ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ
Creator ᠯᠢᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠦᠸᠸ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ; ᠰᠡᠳᠤᠪ; ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ
Abstract 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠤ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ 《ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ》᠂《 ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠤᠳ》᠂《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ》 ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠠᠷᠡᠢᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠬᠠᠨᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ?
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn