Paper Information


Title ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤᠰᠢᠯ- ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ-ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠴᠣᠭᠰᠠᠢᠨ
Keyword ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ; ᠤᠯᠠ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤᠰᠢᠯ; ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠢᠡᠯᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠲᠤ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠪᠠ ᠢᠵᠢᠯ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn