Paper Information


Title ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ
Creator ᠤ‍ • ᠴᠠᠬᠢᠯᠤᠯ
Keyword ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨ᠋ᠢ; ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠯᠳᠠ; ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ᠠᠰᠤ ᠪᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠡᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠋ᠠᠳᠡᠨ ᠵᠦᠢ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠠᠴᠢᠯᠳᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠬ᠋ᠤᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠴᠠ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠪᠡ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠪᠡ ᠰᠢ᠋ᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷᠳᠡᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn