Paper Information


Title ᠰᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ
Keyword ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠰᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》; ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ;ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢᠮᠤ
Abstract 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 80ᠭᠠᠳ ᠣᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠲᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠯᠠᠭ᠍ᠵᠤᠤᠷ᠂ ᠤᠤᠽᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠷᠵᠢᠨ᠂ ᠴᠦᠯᠳᠦᠮ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ᠂ ᠰᠦᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠴᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠰᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠯᠠᠳᠠᠭ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠨᠢ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨᠲᠡᠦᠭᠡ᠂《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn