Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠪᠠᠢ ᠹᠸᠩ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ;ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ; ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 《ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ 》ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn