Paper Information


Title 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠩ
Keyword 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠠᠲᠠᠮᠠᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ; ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ; ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ
Abstract ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ(1760) ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠩ ᠵᠠᠢ ᠬᠦᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ(1780)ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠹᠦᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠣ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn