Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Creator ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ
Keyword 《ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ》; ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ; 《ᠰᠠᠢ᠌ᠨ》; ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ
Abstract 1219 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠦᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn