Paper Information


Title ᠮ‍ ᠢᠳᠡᠮᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠨ》《ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠤᠰ》 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭ᠎ᠠ;ᠳ᠂ ᠪᠤᠯᠤᠷᠮ ᠠ
Keyword ᠮ᠂ ᠢᠳᠡᠮᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ; 《ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠨ》;《ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠤᠰ》 ; ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮ᠂ᠢᠳᠡᠮᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ 《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠨ》《ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠤᠰ》ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠨ》ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠠᠨᠳᠠᠢᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠤᠯ ᠲᠤᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn