Paper Information


Title ᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠢᠤᠲᠤ ᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠯᠴᠡᠯ
Creator ᠸᠠᠩ ᠱᠤᠸᠠᠩᠰᠢ
Keyword ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠢᠤᠲᠤᠤ ᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ; ᠪᠡᠶ ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠶᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠤᠯᠴᠠᠬᠤ 165 ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠢᠤᠳᠤ ᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠺᠠᠲ᠋ᠸᠸᠯ  ᠰᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠼᠯᠼᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ.
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn