Paper Information


Title ᠲᠦᠪ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ —《 ᠬᠠ‍᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ》ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword 《 ᠬᠠ‍᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ》ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠠᠯᠠᠯ; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ
Abstract ᠵᠢᠨᠬᠢᠨᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠤ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠪ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠷᠡᠢ᠌ᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠤᠪᠤᠷ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠡᠨᠵᠢᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠰᠢᠮᠠᠯ᠃ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠾᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠠ‍᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn