Paper Information


Title ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠦ‍᠂ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠡ; ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠸᠴᠢᠷ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠤᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠪᠢᠴᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠤᠭᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠡᠡᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠡᠳᠡᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn