Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠨᠰᠢ ᠳᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠋ᠠᠳᠤ ᠦᠷᠦᠨ᠋ᠡᠳᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠰᠢᠦᠸᠠᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ
Keyword
Abstract ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠨᠰᠢ ᠳᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠪᠠ ᠬᠠᠮ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1997年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn