Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ
Keyword ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ; ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ; ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ; ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ; ᠦᠨᠩᠭᠡ
Abstract ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠨᠠᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠨᠠᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn