Paper Information


Title 《ᠮᠤᠤ᠍᠍᠌᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠌᠋᠋ᠥ᠌ᠬᠢᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠶᠦᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠮᠦ᠌ᠩᠭᠡ
Keyword 《ᠮᠤᠤ᠍᠍᠌᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠌᠋᠋ᠥ᠌ᠬᠢᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ》; ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ
Abstract ᠴᠤᠭᠲᠤ ᠂ ᠴᠸᠨ ᠭᠠᠩ ᠯᠦᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ《ᠮᠤᠤ᠍᠍᠌᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠌᠋᠋ᠥ᠌ᠬᠢᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ 2006ᠤᠨ ᠦ5ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ᠌ᠯᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠮ ᠨᠢ ᠮᠤᠤ᠍᠍᠌᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠌᠋᠋ᠥ᠌ᠬᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠯᠢᠭ᠌᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn