Paper Information


Title ᠲᠤᠸᠠ《 ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠪᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠪᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠲᠤᠸᠠ《 ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》;ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》;ᠦᠭᠦᠯᠡᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ  ᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠨᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠸᠠ《 ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ 》ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠲᠣᠩ ᠴᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠠ ᠲᠤᠸᠠ《 ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭ᠋ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠲᠤᠸᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ 》ᠬᠡᠭᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ《 ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠣᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠠᠳᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn