Paper Information


Title 《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠴᠡᠳᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword 《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠴᠡᠳᠢᠭ》
Abstract 《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠴᠡᠳᠢᠭ》ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠭᠦᠩᠱᠸ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠱᠤᠷᠤᠩ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ《ᠬᠠᠪᠤᠲᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠢ(ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠦᠵᠢᠷᠪᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ)ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠦᠷ 1958ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1989年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn