Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠳᠠᠭᠤᠯᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ; ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ;ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ 
Abstract ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯᠲᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ (1)ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠪᠤᠷᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ (2) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠨᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂(3) ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌᠂ ᠰᠡᠪᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂(4)ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃  
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn