Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ; ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠡᠮ ᠭᠡᠮᠨᠡᠯ; ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠢᠯᠮᠡᠨ ᠫᠠᠷᠢᠢ ᠪᠠ ᠠᠯᠪᠸᠷᠲ ᠯᠣᠷᠳ᠋ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ (程式理论) ᠵᠢᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠭᠡᠮ ᠭᠡᠮᠨᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ ᠠ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn