Paper Information


Title ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ — 《ᠬᠢᠶᠡᠨ》ᠪᠠ 《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ; ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠤᠨᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ; 《ᠬᠢᠶᠡᠨ》ᠪᠠ 《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ》
Abstract ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠠ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠬᠢᠶᠡᠨ》ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ》 ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠯᠤᠬᠡ ᠨᠢᠭ᠌ᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn