Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
Creator ᠮ‍᠂ ᠰ‍᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠢ᠌ᠳ; ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠢ᠌ᠯᠡᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2006年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn