Paper Information


Title ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠨᠤᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; 《ᠨᠤᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ》; ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠣᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠨᠤᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠭ ᠠᠶᠠᠰ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2015年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn