Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ 《ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ 》ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠭ ᠠ
Creator ᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ;《ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ》;ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ ᠠ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ
Abstract ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠡᠰ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠡᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠩ ᠰᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ《ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ》᠂《ᠵᠤᠯᠠᠭ》᠂《ᠲᠤᠨᠠᠭ》(ᠲᠣᠨᠤᠭ)᠂《ᠪᠣᠷᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ》 ᠮᠡᠲᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ ᠠ ᠣᠯᠨᠲᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn