Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠦᠩᠦ ᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ;ᠰᠤᠯᠠ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ; ᠬᠦᠩᠦ ᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ; ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠢ ᠸᠠᠩ᠂ᠬᠦᠩ᠂ᠪᠠᠢᠯᠠ᠂ᠪᠠᠢᠰᠠ᠂ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠶ ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠤᠯᠠ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠢᠯᠠᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠭᠤᠬ ᠤᠪᠤᠶᠣ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn