Paper Information


Title ᠮᠸᠩ ᠯᠢᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ 《ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠱᠠᠨ ᠲᠠᠩ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠡ᠊ · ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠸᠩ ᠯᠢᠨ; 《ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠱᠠᠨ ᠲᠠᠩ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ》
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠮᠸᠩ ᠯᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠪᠭᠡᠮᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ 《ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠱᠠᠨ ᠲᠠᠩ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1983年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn