Paper Information


Title ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠺᠤᠮᠫᠯᠧᠺᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠲ᠋ᠤᠫᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ
Creator ᠶ‍᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷᠵᠢᠨ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠯᠠᠯ; ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ; ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠳ᠋‍᠂ ᠰᠠᠷᠠᠩᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠲᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠮᠦᠴᠢᠳ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2005年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn