Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Creator 〔ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ〕ᠰ‍ • ᠲᠤᠯᠮ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠤᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠡ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠰ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ《 ᠬᠦᠮᠦᠨ》᠂《 ᠲᠡᠭᠷᠢ》᠂ 《 ᠭᠠᠵᠠᠷ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn