Paper Information


Title ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ
Creator ᠳ‍᠌᠋᠋᠌‍ • ᠴᠠᠭᠠᠨ
Keyword ᠰᠦᠨᠢᠳ ;ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn