Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠲᠤᠭ ᠵᠤᠭ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠸᠠᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷᠬᠦᠦ
Keyword
Abstract ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨᠲᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ — 《ᠣᠲᠤᠭ ᠵᠤᠭ᠋ᠤᠰ》 ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠣᠲᠤᠭ ᠵᠤᠭ᠋ᠤᠰ》 ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠴᠢᠳᠠᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1995年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn