Paper Information


Title ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠤᠴᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠄ ᠤᠨᠤᠯᠴᠢ ᠪ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠫᠷᠦᠹᠸᠰᠰᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠭᠦᠷᠡᠯᠱᠠ
Keyword ᠪ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠫᠷᠦᠹᠸᠰᠰᠦᠷ ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ; ᠭᠤᠦ ᠠ ᠵᠦᠢ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠷᠳᠤ ᠤᠨᠤᠯᠴᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠫᠷᠦᠹᠸᠰᠰᠦᠷ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠦ ᠠᠭᠤᠤᠴᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn