Paper Information


Title ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ
Creator ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠪ • ᠨᠠᠰᠤᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ
Keyword ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ; ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ; ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠬᠤ; ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ《ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ《ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ》ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn