Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠴᠤᠷᠠ
Keyword ᠮᠤᠭᠠᠢ; ᠯᠤᠤ; ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠲᠦᠯᠵᠢᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠯᠤᠤᠰ᠂ ᠯᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠲᠦᠯᠵᠢᠯ ᠯᠤᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨᠴᠢᠯᠠᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠰᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠵᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn