Paper Information


Title 《ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword 《ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ》; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠵᠤ ᠽᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ 《ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭᠤ᠋ᠯᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠲᠦ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠣᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ — ᠣᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪ ᠣᠨ᠋ᠣᠪᠴᠢᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn