Paper Information


Title ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ
Keyword ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠯᠡᠮᠡ; ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ;
Abstract 《ᠽᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ》 ᠲᠤ᠂ ᠴᠤᠷᠤᠰ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠵᠢ 1653ᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠳ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠬᠦᠷᠤᠩᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn