Paper Information


Title ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Creator ᠮᠤ‍᠂ᠴᠸᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ; ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ;ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Abstract ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠬ᠋ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠰᠤᠭ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ᠂ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠂ᠰᠡᠳᠡᠷ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn