Paper Information


Title ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠮᠸᠩ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠤ
Keyword ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ ; ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ; ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠪᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢᠳᠭᠠᠵᠦ ᠬᠤᠴᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1992年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn