Paper Information


Title ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠸᠨᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳᠤ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠸᠨᠰᠠ; ᠪᠸᠨᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
Abstract ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠯᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠪᠸᠨᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠨᠳᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠸᠨᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn