Paper Information


Title ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠵᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ
Keyword ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ; ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠦᠬᠦᠢ; ᠮᠸᠬᠠᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ; ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Abstract ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠢᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠸᠭᠨᠢᠭ᠌᠋᠌ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠢᠨᠷ  ᠶᠢᠨᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠳ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn