Paper Information


Title ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠲᠤᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ; ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ
Abstract ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠲᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠣᠲᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠ᠋ᠯᠠᠭ ᠢ ᠣᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠤᠰᠦ ᠨᠣᠯᠤᠤᠷ᠂ ᠰᠦ᠋  ᠴᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬ ᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ᠠᠢᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠣᠲᠤᠮᠳᠠᠵᠤ᠂ᠠᠯᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠦᠴᠦ᠂ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ᠂ᠠᠴᠢᠶ ᠠ ᠣᠨᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠷ  ᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ᠂ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn