Paper Information


Title ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠨᠠᠬᠢᠶ ᠠ
Keyword ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ; ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ; ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ
Abstract ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠳᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠺᠢᠨᠤ᠋  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠨᠢ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠌ ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠡᠷᠡᠨ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠯᠲᠡ ᠦᠭᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn