Paper Information


Title ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ - ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠦ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ
Creator ᠭ᠍᠊ · ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword ᠮᠠᠷᠺᠰ; ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠦ ᠦᠷᠳᠡᠭ  ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ; ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠦ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1983年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn