Paper Information


Title ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠤ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ; ᠺᠤᠨᠠᠭᠠᠶᠠ ᠶᠦᠭᠢ
Keyword ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ; ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ; ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠷᠨᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ 16᠋ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠩ᠋ᠭᠤᠶ᠎ᠠ 16᠋ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ 17᠋ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn