Paper Information


Title 《 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》 ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠳᠦ
Keyword 《 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》; ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ; ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ 《 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》 ᠳᠤ ᠬᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠡᠴᠡ 《ᠪᠦᠯᠡᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠯᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠠᠳ》᠂《ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠦᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ》᠂ 《ᠦᠳᠦᠯᠵᠦ ᠦᠨᠳᠦᠳ ᠲᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳᠴᠦ ᠬᠠᠯᠳᠤᠳ ᠲᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ》᠂ 《ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ᠃᠂ 《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ》᠂ 《ᠵᠦᠪ ᠡᠰᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ》᠂ 《ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠬᠦ》᠂ 《ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ》᠂ 《ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠪᠦᠯᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠯᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠠᠳ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ 《ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ》 ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ 《ᠪᠦᠯᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn