Paper Information


Title ᠲᠣᠣᠯᠢ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠳ᠋ᠣᠺᠲᠤᠷ᠂ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠲᠣᠣᠯᠢ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》; ᠲᠣᠭᠤᠷ ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ; ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠠᠬᠤᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠣᠯᠢ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ 《ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ》 ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ  ᠢ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠷᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠷᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠮᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠋  ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠲᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn